07.02.2013 11:15

ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์(ปริญญาเอก) ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php rrm.nrct.go.th/images/stories/award_Invention55/award%20T.pdf