14.12.2018 15:40

โมเดลการสร้างวัฒนธรรมการลดและคัดแยก ขยะในการจัดงานกีฬาเจียงฮายเกมส์

นักวิจัยกลุ่ม CEWT พร้อมด้วยนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร จำนวน 85 ทีม รวมทั้งหมด 649 คน และจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตลอดจนนักกีฬา ทีมงาน เจ้าหน้าที่ กองเชียร์ และผู้ชมที่เข้าชมการแข่งขันเจียงฮายเกมส์ ในการจัดงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ตามแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดเชียงราย 

 

ในงานนี้ เหล่าอาสาสมัครเฝ้าดูแลจุดคัดแยกขยะประจำสนามกีฬาและสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมคัดแยกวัสดุรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ง่าย เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องสังกะสี ขวดแก้ว และแผ่นพับ โดยอาสาสมัครจะมีสัญลักษณ์เป็นผ้าพันคอที่ได้จากการนำผ้าค้างสต๊อกในโรงงานมา Upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและลดปัญหาโลกร้อนนอกจากนี้อาสาสมัครที่ศูนย์กีฬา 1 สนามกีฬากลางจังหวัดยังได้ร่วมกิจกรรม Challenge แข่งขันการรณรงค์ให้คนคัดแยกขยะและรักษาความสะอาดโดยมีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ของจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ช่วยอำนวยการกิจกรรมเพื่อหาทีมผู้ชนะร่วมเดินทางไปเก็บขยะต่อที่ทะเลหัวหินในภาคฤดูร้อนปี 2562

การจัดงานในครั้งนี้กระตุ้นให้เกิดกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของทีมงานและผู้เข้าร่วมงาน และเป็นการเพิ่มบทบาทให้กับเยาวชนในการ นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการลดและคัดแยก ขยะเพื่อให้เหลือเป็นมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด