14.01.2019 15:31

นักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานประชุม SFE2018

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคมที่ผ่านมา นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (poster presentation) และการนำเสนอปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุม 1st international conference on globalisation of traditional medicine 2018 ที่จัดโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในงานประชุมดังกล่าวเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปิดโลกและฝึกทักษะการนำเสนอผลงานของนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาในอนาคต