ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Username และ Password เดียวกันกับ ระบบลา และชี้แจ้งการลงเวลาออนไลน์
Username และ Password: ติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่
แจ้งขอรหัสผ่าน HR โทร.6021
การใช้ระบบ: ติดต่อ Admin โทร.6446