งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

เจ้าของโครงการฯ

ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดำเนินการเสร็จ

ปีที่นำไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

1

การพัฒน