การเรียนการสอน

 

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ปริญญาโท เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร และระดับปริญญาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดังมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ระดับปริญญาตรี)

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตลาด  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและ   ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปรายใหญ่ของโลก และผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันกับตลาดโลก และสนองความต้องการของผู้บริโภคและป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสภาวะแวดล้อม  และประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร 138 หน่วยกิต

หมวดวิชา                           หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป                              30

วิชาเฉพาะ                               102

เลือกเสรี                                   6

เส้นทางอาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิด จัดซื้อ พัมนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประเมินหรือที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการอิสระ

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้และจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับ ผัก ผลไม้ และดอกไม้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและลดการสูญเสียของผลิตผล และเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการบริหารจัดการในระบบโลจิสติกส์ของผลิตผลทางการเกษตร เน้นความปลอดภัยของผลิตผลสดเพื่อการส่งออก และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการเกษตร นอกจากนี้บัณฑิตจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร 138 หน่วยกิต

หมวดวิชา                             หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป                                30

วิชาเฉพาะ                                 102

เลือกเสรี                                     6

เส้นทางอาชีพ

 • ประกอบธุรกิจการส่งออกและนำเข้าผักผลไม้สด ไม้ดอก สมุนไพรและธัญพืช ประกอบธุรกิจในระบบโลจิสติกส์ของผักผลไม้ และอาหาร รูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมและบบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ระดับปริญญาโท)

2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหารในเชิงลึกเฉพาะทาง มีความสามารถทำงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่สอดคล้องกับห่วงโซ่อาหาร และยังครอบคลุมไปถึงด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ กอปรด้วยจริยธรรมและคุณธรรมอีกด้วย 

กลุ่มงานวิจัย

 • ชาและผลิตภัณฑ์ชา
 • สารออกฤทธิ์สำคัญในผัก ผลไม้และธัญพืช เช่นสับปะรด ส้มโอ ถั่ว กาแฟ ลูกตาว เสาวรส
 • การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าในผัก ผลไม้ และธัญพืช
 • การศึกษาการเปลี่ยนแปลง การเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ
 • การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร เช่น เปลือก กาก เมล็ด หนัง กระดูก เครื่องใน
 • การแยก ศึกษาคุณลักษณะ และการใช้ประโยชน์เอนไซม์จากแหล่งของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์

 

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการอจัดการผลิตผลเกษตร โดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการผลิตผลเกษตรเพื่อการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานวิจัย

 • ชีววิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ผลไม้ และไม้ดอก
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
 • โรคหลังการเก็บเกี่ยวและจุลชีววิทยา
 • ระบบการบรรจุผลิตผลเกษตร
 • คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลสด
 • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)   แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน

รายวิชา                    แบบ ก(1)            แบบ ก(2)

วิชาบังคับ                       -                        16

วิชาเลือก                        -                         8

วิทยานิพนธ์                    36                       12

หน่วยกิตรวม                   36                       36

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- ทั้งสองสาขาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ระดับปริญญาเอก)

3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

               หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหารเฉพาะทางในเชิงลึก และมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความสามารถทำงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา 3 ปี (หรือ 5 ปีสำหรับแบบ 1.2 และ 2.2) แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี้

                                    แบบ 1                       แบบ 2

รายวิชา                     1.1*     1.2**           2.1*     2.2**

วิชาบังคับ                     -           -                   6          18

วิชาเลือก                      -           -                   6           6

วิทยานิพนธ์                  48         72                 36         48

หน่วยกิตรวม                 48         72                 48         72

*   สำหรับผู้สมัครที่จบปริญญาโทหรือเทียบเท่า

** สำหรับผู้สมัครที่จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์การอาหารและ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การอาหารและ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ

- อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร และ/หรือ

- มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ทุนการศึกษา

1. ข้อมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP GROUP SCHOLARSHIP) เป็นลักษณะต่อเนื่องในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 จำนวนเงิน/คน 10,000.- บาท

3. ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์

4. ทุนการศึกษา ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)

5. ทุนแล