Wednesday, February 22, 2017
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560 Assoc. Prof. Dr. Thomas KARBOWIAK จาก AgroSup Dijon-Universite’ de Bourgogne, Dijon ประเทศฝรั่งเศส...
Friday, November 11, 2016
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์...
Thursday, October 6, 2016
เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสำรวจความต้อการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (...
Wednesday, October 5, 2016
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559  ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก...
Wednesday, October 5, 2016
เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ภายใต้โครงการ ฝีกอบรมแปรรูปและถนอมอาหาร หลักสูตร...
Wednesday, October 5, 2016
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดย    ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก...
Wednesday, October 5, 2016
ในระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 5 คน และคณาจารย์นำทีมโดย ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ และ ดร. ณัฏยา คนซื่อ...
Monday, September 5, 2016
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร...
Tuesday, August 30, 2016
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 ทั้งนี้หัวข้อหลักของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในปีนี้คือ International Year of Pulses...
Tuesday, August 30, 2016
ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน “การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559  ส่วนภูมิภาค...