ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

รายละเอียดประกาศการรับสมัคร
1. ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สถานที่เรียน: เชียงราย
คลิก: http://bit.ly/2HiP7D8
http://www.admission.mfu.ac.th/graduate1…/…/announce2-cr.PDF

2. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา กับสถาบันการศึกษานประเทศญี่ปุ่น) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 
http://www.admission.mfu.ac.th/graduate1_20…/scholarship.PDF

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียดประกาศให้ชัเดเจนและครบถ้วน เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ต่อไป

สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 0 5391 6738

Share this