"รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP)" รอบที่ 2

"รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP)" รอบที่ 2

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Shinshu University/Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีการอาหาร (Food Science and Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology and Innovation) โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ศึกษา ได้แก่ M.Sc. (Agriculture) จาก Graduate School of Agriculture (Shishu University) หรือ M.Sc. (Agriculture) จาก Graduate School of Horticulture (Chiba University)

**ผู้สนใจ ..สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5391 6737-9**

 

 

 

 

 

 

Share this