งานเสริมสร้างภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การมีจิตวิทยาและการสื่อสารกับผู้อื่น อันจะเป็นผลให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม นักศึกษารู้จักการแต่งกายและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนี้ 1. อาจารย์อาจารย์เอกกวีร์ วินิจเขตคำณวน 2. อาจารย์นันทพร มิ่งขวัญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ 3. อาจารย์ ดร. วรรณวลี อินทร์ปิ่น อาจารย์ประจำสำนักวิชา นวัตกรรมสังคม และ4. อาจารย์ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม (mock up) ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M-square) และห้อง D1 306 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1

Share this