งานค่ายคุณธรรมนำความรู้

ค่ายคุณธรรมนำความรู้ สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ที่สนใจ โดยได้เรียนเชิญอาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง E3B 102 อาคารสำนักวิชา E3B เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้ได้เรียนรู้ด้านคุณธรรมควบคู่กับการเรียนการสอน โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ ทำให้นักศึกษาคิดดี ปฏิบัติดี มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และมีแนวคิดในการปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

Share this