บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหัวข้อ “ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง : Needed skills in the food industries and associated industries”

ด้วยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในรายวิชา 1403101 Career Skills Development for Food Industry Professionals เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยได้เรียนเชิญ ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว) กรรมการผู้จัดการ บริษัท code of success จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง : Needed skills in the food industries and associated industries” รวมถึงการ    ใช้สมอง การตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิต และการทำงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 101 อาคาร E3B

Share this