ประชุมหารือเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Food Technology Division, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา Asst. Prof. Dr.Fazilah Ariffin, The program chairman พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Food Technology Division, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia ได้เดินทางมาประชุมหารือเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยขณะนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับ Universiti Sains Malaysia ในโครงการ ASEAN International Mobility Students (AIMS) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งการหารือในครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการ AIMS ดังกล่าว ตลอดจนจะขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ด้วย 

Share this