กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชา 1401240 Quality Characteristics of Agricultural Produce and Processing

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดพานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ศึกษาดูงานในรายวิชา 1401240 Quality Characteristics of Agricultural Produce and Processing  เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการตรวจรับวัตถุดิบ การแปรรูป และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญารัตน์ จังหวัดเชียงราย โดยเป็นผู้ผลิตสับปะรดภูแลทั้งผล และตัดแต่งเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก และศึกษาดูงานด้านการตรวจรับวัตถุดิบการแปรรูป การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตซีอิ๊ว ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดเชียงราย 

Share this