กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชา 1407347 Postharvest Technology of Field Crops

ด้วยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 1407347 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชไร่ (Postharvest Technology of Field Crops) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง ทางด้านการตรวจรับวัตถุดิบข้าว การสีข้าว การควบคุมคุณภาพข้าวอินทรีย์ และกระบวนการผลิตในโรงสีข้าว ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท อูรมัต จำกัด

Share this