ฝึกปฏิบัติงานรายวิชา 1403401 Tea and Coffee Technology

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1403401 Tea and Coffee Technology  เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปกาแฟ โดยได้เรียนเชิญ คุณศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์ เจ้าของบริษัท Bluekoff และคุณวรวิทย์ ทักษ์อุดม เจ้าของร้านมดคันไฟ มาเป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท Bluekoff  ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย

การฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย

- การศึกษาดูงาน การดูแลไร่กาแฟ และการเก็บเกี่ยวผลกาแฟ

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Coffee grading and cupping

- ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต Green bean โดยวิธี wet processing

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Coffee roasting                 

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ Coffee brewing      

Share this