บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 และได้รับเกียรติจาก คุณช่อทิพย์ แดงใจ และคุณมรกต สาพันธ์ จาก บริษัท PepsiCo., Ltd. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ได้ข้อคิด และได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน ทำให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียน และแนวทางการวางแผนการทำงานในอนาคตต่อไป 

Share this