งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

งาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม C2 406 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบกับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่จะได้รับการแนะนำการเรียนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทุนการศึกษาของสำนักวิชา กิจกรรมนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา

Share this