งานจิตอาสาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

งานจิตอาสาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30-16.15 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนักศึกษาชั้น ปีที่ 3 และนักศึกษาที่สนใจ จำนวน 50 คน เดินทางไปร่วมปลูกต้นไม้ และให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแก่นักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึก ในการเสียสละและการทำประโยชน์ต่อสังคม

 

Share this