โครงการการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส บ้านเด็กมานา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กมานา บ้านห้วยมะซาง อ.แม่สรวย จ. เชียงราย โดยคณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับ การแปรรูปกล้วยน้ำว้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพหลากหลายเมนู เช่น ขนมกล้วย เค้กกล้วยน้ำว้านึ่ง กล้วยม้วนกรอบ นอกจากได้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยน้ำว้า ซึ่งปลูกกันมากในพื้นที่แล้ว เด็กๆ ยังได้ชิมขนมฝีมือตัวเองและร่วมเล่นเกมส์กับพี่ๆ นักศึกษาและคณาจารย์อย่างสนุกสนาน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นให้เด็กๆ และพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า เพื่อเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้า เพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวันและเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้