การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา กับสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

(หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา กับสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น)

..............................

                  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรร่วม 2 ปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ Shinshu University และ Chiba University, Japan ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
มีรายละเอียด ดังนี้

1. แผนการศึกษา

          แผน ก1 และแผน ก2 (Double Degree Program: DDP)

2. จำนวนรับ

          4 คน (2 คน สำหรับ Shinshu Unviersity และ 2 คนสำหรับ Chiba University)

3. การจัดการเรียนการสอน

          วันจันทร์ – วันศุกร์ (โดยเรียนที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 ปี และเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี)   

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร

4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ภาคการศึกษาสุดท้าย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

4.2 กรณีผู้สมัครมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร

4.3  กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.1-4.2 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณี

4.4 สำหรับผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้างต้น
ต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานก่อนโดยไม่นับหน่วยกิต

5. รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                                                                 

5.1  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

5.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

5.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ

5.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

5.1.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี โดยระบุคะแนน หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้

5.1.5 สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

5.1.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน

5.2  กำหนดการสมัคร

                   รับสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 

5.3  ขั้นตอนการสมัคร (กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร)

5.3.1 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและสืบค้นข้อมูลการรับสมัครที่เว็บไซต์ www.mfu.ac.th

5.3.2 กรอกข้อมูลในใบสมัคร

5.3.3 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1

5.3.4 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดตามข้อ 5.5

5.4  ขั้นตอนการสมัคร (กรณีสมัครผ่านทางออนไลน์)

5.4.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์

5.4.2 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

5.4.3 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา      หรือ

-       ธนาคารกรุงไทย            หรือ

-       ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

5.4.4 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)

5.4.5 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดตามข้อ 5.5

5.5  การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

  เรียน ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด 
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 (ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2560)
 

6. การสอบคัดเลือก

          พิจารณาและแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นรายบุคคล  โดยการสอบสัมภาษณ์ให้เตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจมาเสนอเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบด้วย (นำเสนอ research concept ที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์ รวมถึงโครงการวิจัยที่ใช้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วย power point ไม่เกิน 15 นาที)

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดหลักสูตร)

8.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประเภทค่าธรรมเนียม

รายการ

จำนวนเงิน  (บาท)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

4 ภาคการศึกษาๆ ละ 35,000 บาท

140,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว

ค่าประกันของเสียหายทั่วไป (คืนให้เมื่อจบการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

5,000
2,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปี

ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ ปีละ 300 บาท

600

ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ครั้งแรก)

200

รวมทั้งสิ้น

147,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

ประเภทค่าธรรมเนียม

รายการ

จำนวนเงิน  (บาท)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

4 ภาคการศึกษาๆ ละ 45,000 บาท

180,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว

ค่าประกันของเสียหายทั่วไป (คืนให้เมื่อจบการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

5,000
2,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปี

ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ ปีละ 300 บาท

600

ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ครั้งแรก)

200

รวมทั้งสิ้น

187,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

10.  วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

          วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

11.  เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และต้องทำวิทยานิพนธ์จำนวน 2 เล่ม
(1 เล่มสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอีก 1 เล่มสำหรับมหาวิทยาลัยร่วมปริญญา)

12. เงื่อนไขอื่นๆ

12.1  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

12.2  เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่า ขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่      พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

                                                                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา  นราดิศร)

                                        รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง