อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ในงานประชุมวิชาการ HERP Congress V

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติภายใต้ สกอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress V) ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการงานวิจัย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้ความชื้นด้วยหมอกอิเล็กโทรไลต์ชนิดแห้งเพื่อควบคุมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรดพันธุ์ภูแลที่อุณหภูมิต่ำ โดยคณะผู้วิจัยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิวัลย์ สีทา อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ในกลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างระบบให้ความชื้นด้วยหมอกอิเล็กโทรไลต์ชนิดแห้ง (dry mist humidifying system: DMHS) ในห้องเย็น เพื่อควบคุมคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรดพันธุ์ภูแลในระหว่างการเก็บรักษา ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถลดการสุญเสียน้ำหนักและชะลอการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดพันธุ์ภูแลได้ จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับการควบคุมคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ภูแลในระหว่างการขนส่งที่อุณหภูมิต่ำ และสามารถเพิ่มโอกาสการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยติดต่อ คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6737