ผลงานวิจัยอาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ HERP Congress v

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขนมปังที่มีใยอาหารและแคลเซียมสูงจากแป้งถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในกลุ่มโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการ HERP Congress v เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีอาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมปังจากแป้งถั่วเหลืองหมักที่มีแคลเซียมและใยอาหารสูง ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้ถั่วเหลืองหมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมปังได้เป็นอย่างดี จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ นอกจากนั้นองค์ความรู้ที่ได้สามารถถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้สนใจเพื่อพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และสามารถสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหายไป