คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อ.เวียงแก่น ศึกษาดูงานการผลิตส้มโอในเขต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ผศ. ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ และดร. รัฐพล แสงระยับ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ร่วมกับคณาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเกษตกรกลุ่มวิสาหกิจส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก ได้ศึกษาดูงานการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560 ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากจากคุณวิรัตน์ สุขแสง ประธานฝ่ายการตลาดและรองประธานวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพส้มโอลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ การพัฒนาและผลิตส้มโอทับทิมสยามเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้รับเชิญจากครูเชาว์ ประธานชมรมฅนลุ่มน้ำพึ่งพาตนเอง ให้โอกาสเข้าสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องคุณภาพส้มโอของประเทศไทยและทิศทางการพัฒนาคุณภาพส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้รับความรู้อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพ รสชาติส้มโอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อีกทั้งได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในสร้างสวนส้มโอต้นแบบเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทององค์ความรู้ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการปลูกส้มโอให้มีคุณภาพและมาตรฐาน