คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 คณาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยอาจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร และสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) ได้เข้าร่วมงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้งาน Talent Mobility Fair มุ่งเน้นในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับ สวทน. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อุตสาหกรรมอาหาร 4.0" โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยายพิเศษและการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการ matching เพื่อหาความร่วมมือในการทำวิจัยและแก้โจทย์ปัญหาในอตุสาหกรรมอาหาร ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนต่างๆ

Share this