ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและภาคเอกชนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งได่ดำเนินการมาครบวงรอบการใช้หลักสูตร (5 ปี) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษา และเพื่อให้หลักสูตรมีความชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ได้แก่ ศ.ดร. ดนัย บุณยเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม พลอากาศเอก ดร.สมศักดิ์ นะวิโรจน์ เจ้าของกิจการตลาดไทและตลาดสี่มุมเมืองร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือการปรับหลักสูตรดังกล่าว ผลจากการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตตามของต้องการของประเทศในศตวรรษที่ 21