บรรยายพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญจาก BOKU ออสเตรีย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เชิญ Assoc. Prof. Mag. Dr. Regine Schönlechner  นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cereal Chemistry จาก University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Department of Food Science and Technology, Institute of Food Technology, Vienna, AUSTRIA มาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง Gluten-free based products; currently trends & market in EU” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาของนักศึกษา นอกจากนี้ BOKU ยินดีให้ความร่วมมือด้านวิชาการในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปทำวิจัยระยะสั้นในสถาบัน โดยที่ผ่านมานักศึกษาระดับปริญญาเอกของสำนักวิชาฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรียเป็นระยะเวลา 1 ปีในการไปแลกเปลี่ยนที่ BOKU