ภาคอุตสาหกรรมร่วมให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรปรับปรุงใหม่ FST

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนและผู้ใช้บัณฑิตของสาขาฯ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ซึ่งจะเปิดใช้และรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึงนี้ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนว่าหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจริง ๆ โดยผู้แทนภาคอุตสาหกรรมมาจาก Frito Lay (Thailand) Co. Ltd., Mighty International Co., Ltd., Songkla Canning Pub. Co. Ltd., (Thai Union Group), Kingfisher Holdings Ltd., และ Phuket Ari Catering Co. Ltd. ผลจากการหารือในครั้งนี้ ทางสาขาวิชาฯ ได้รับและนำมาปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในลำดับต่อไป หลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตของเราพร้อมใช้งานและมีทักษะซึ่งผู้ใช้บัณฑิตต้องการในสังคมยุคปัจจุบัน

Share this