นักวิจัยฝรั่งเศสเยือนไทยภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560 Assoc. Prof. Dr. Thomas KARBOWIAK จาก AgroSup Dijon-Universite’ de Bourgogne, Dijon ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางมาเยือนสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อหารือและขยายความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน เป็นหัวหน้าโครงการ ในการมาเยือนครั้งนี้นอกจากการหารือเรื่องงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในอนาคตแล้ว Prof. Thomas ยังได้บรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักวิชาการจัดการ ในหัวข้อทางด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวหลังจากนี้จะเป็นการเดินทางของนักวิจัยไทยไปเยือนสถาบันภายใต้ความร่วมมือ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับสนั