รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

  ตามที่  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560:  ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไปแล้วนั้น บัดนี้ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          1.1 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10-24กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th

          1.2 สั่งพิมพ์เอกสารจำนวน 3 รายการ ได้แก่

                   1.2.1 ใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คลิกที่นี่

                   1.2.2 ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

                   1.2.3 ใบปิดหน้าซองจดหมาย เพื่อใช้ในการนำส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

          1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ได้แก่

                   1.3.1 ชื่อ – นามสกุล

                   1.3.2 รหัสประจำตัวผู้สมัคร

                   1.3.3 เลขประจำตัวประชาชน

                   1.3.4 สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

          1.4 นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงิน ระหว่างวันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่

                   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

                   - ธนาคารกรุงไทย        หรือ

                   - ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

          1.5 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะประทับตราพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง

          1.6 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน แล้วใช้ใบปิดหน้าซองจดหมายที่สั่งพิมพ์ ปิดทับหน้าซองเอกสารขนาด A4 จากนั้น นำส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงิน โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2560 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

2. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th

3. การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

          ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ต้องแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th)

4.การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

           มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

          4.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

          4.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish)

          4.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (IntensiveEnglish) และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper IntensiveEnglish) จำนวน 3,600 บาทและค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

5. กำหนดการที่ควรทราบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          5.1 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

          5.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

          5.3 รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

          5.4 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

          5.5 เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learnวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

          5.6 เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560

          5.7 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

          ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ (บาท)

1

เทคโนโลยีการอาหาร

22,500

2

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

22,500

          หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

          1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

          2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

          3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1,400 บาท

          4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

          5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

          6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท 

          7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus2,200 บาท

          8. ค่า Fresher’s Package 1,000 บาท

          9. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

          10. ค่าตรวจสุขภาพ

7. เงื่อนไขอื่นๆ

          7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

          7.2 ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคน จะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          7.3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

          7.4 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          7.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอคืนสิทธิ์ในภายหลัง

          7.6 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่า ผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

          7.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          7.8 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้    

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

           สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

           หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6738

           E-mail: rungnapa.som@mfu.ac.th

 

                             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Share this