รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

          1.2 ระดับปริญญาตรีมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และระดับบัณฑิตศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

          1.3 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ขยันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี

          1.4  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี

1.4.1  ระดับปริญญาตรีในรายวิชาภาษาอังกฤษต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

1.4.2  ระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการพิจารณา

 

2.  รายละเอียดแลกเปลี่ยน

          ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับเดินทางไปศึกษาหรือทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ/หรือสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยเดินทางไปศึกษา/วิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) และจะได้รับการสนับสนุน ค่าเดินทางระหว่างประเทศ จำนวน 10,000 บาท/ทุน รายละเอียดดังนี้

          2.1 ทุนสำหรับการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น             จำนวน 4 ทุน

          2.2 ทุนสำหรับการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย         จำนวน 2 ทุน

          2.3 ทุนสำหรับการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลีใต้        จำนวน 3 ทุน

          2.4 ทุนสำหรับการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย      จำนวน 1 ทุน

                ภายใต้โครงการ Borderless

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

          3.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร (ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (http://www.mfu.ac.th/school/agro2012/) ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับแนบรูปถ่าย          ในใบสมัคร

          3.2 ส่งใบสมัครทางอีเมล์มาที่ chutamat@mfu.ac.th หรือส่งโดยตรงที่สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ภายในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

 

4.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

           สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ทาง http://www.mfu.ac.th/school/agro2012/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6737-8

 

หมายเหตุ

              1. มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ/หรือสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีดังนี้

                   1.1  ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Universiti Teknologi MARA Malaysia, Universiti Sains Malaysia และ Universiti Putra Malaysia

                   1.2  ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ Bogor Agricultural University

                   1.3 ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Chiba University, Shinshu University,University of Tsukuba, Tokyo University of Marine Science and Technology และ Kagoshima University

                   1.4 ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ Kyungnam University และ Korea University

              2. หากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องการไปแลกเปลี่ยนยังไม่มี MOU กับมหาวิทยาลัย         แม่ฟ้าหลวง และ/หรือสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาเป็นกรณีไป

 

                     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่  17   มกราคม  พ.ศ. 2560

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา  นราดิศร

รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

Share this