รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง

          2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

        2.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

                   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  2.75

        2.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

                   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  2.50 

       2.8 ให้นักเรียนเขียนเรียงความ หัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับอุตสาหกรรมเกษตรไทย” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ

File Downloads: 
Share this