กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ คณาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสำรวจความต้อการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Shinshu University/Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร (Technology Management of Agricultural Produces) ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ณ สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ได้แก่ (1) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ (3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 คน

ในนาม สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป 

File Downloads: