กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสำรวจความต้อการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Shinshu University/Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร (Technology Management of Agricultural Produces) ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ณ สถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ 5 แห่ง  ได้แก่ (1) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (3) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (4) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 184 คน

ในนาม สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ที่เข้าได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป