อบรมการแปรรูปอาหาร การทำน้ำพริก ให้กลุ่มแม่บ้านห้วยไคร้

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ภายใต้โครงการ ฝีกอบรมแปรรูปและถนอมอาหาร หลักสูตร การทำน้ำพริก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนประจำปี 2559 จากสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง แนวทางการพัฒนาส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรนำทีมโดย ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ผศ. ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ ผศ. ดร. สุทธิวัลย์ สีทา ดร. ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง และ อ. วรรธิดา หอมถาวรชู ร่วมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและพนักงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน จาก 6 หมู่บ้าน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกปลาป่น และน้ำพริกนรก ซึ่งทางวิทยากรได้พัฒนาสูตร ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จและพร้อมนำไปใช้งานได้เลย โดยผลิตภัณฑ์น้ำพริกดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้มีความคาดหวังที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มในโอกาสต่อไป

Share this