อบรมเชิงปฏิบัติการ การฆ่า ตัดแต่งซาก และ การแปรรูปเนื้อสัตว์

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดย    ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก Technology of Meat, Poultry and Egg Products เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการฆ่า การตัดแต่งซาก และ การแปรรูปเนื้อสัตว์ ณ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนและฝึกปฏิบัติจริงในส่วนที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งในการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และสัตวแพทย์ในการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ