International Joint Graduate Seminar 2016 ระหว่างนักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 5 คน และคณาจารย์นำทีมโดย ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ และ ดร. ณัฏยา คนซื่อ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ International Joint Graduate Seminar 2016 ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ Shinshu University และ Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) ณ เมือง Nagano และ Tokyo, JAPAN ตามลำดับ โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการเสริมศักยภาพบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559 และกิจกรรมร่วมระหว่างสถาบันในต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดมุมมองด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน โดยแต่ละสถาบันมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท-เอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองแบบปากเปล่า สถาบันละ 5 คน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาอื่น ๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้เสมือนเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้รับคำชื่นชมจากผู้ร่วมจัดเป็นอย่างดี รวมถึงมีการหารือถึงการจัดในปีต่อ ๆ ไป และเพิ่มจำนวนนักศึกษาและสาขาวิชาที่เข้าร่วมให้มากขึ้น

Share this