การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น และการจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโทระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและ Graduate School of Horticulture and Faculty of Horticulture, Chiba University

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Tatsuaki Kobayashi คณบดี Graduate School of Horticulture and Faculty of Horticulture, Chiba University และ Prof. Dr. Satoru Kondo  โดยกิจกรรมในวันนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chiba University ซึ่งจากเดิมที่เคยเป็นเพียงความร่วมมือในระดับสำนักวิชา ได้มีการยกระดับความร่วมมือสู่ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาต่างๆ ในทั้งสองสถาบัน ต่อไปในอนาคต

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร และ Prof. Dr. Tatsuaki Kobayashi ได้ร่วมลงนามการจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท (Double Degree Program; DDP) ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและ Graduate School of Horticulture and Faculty of Horticulture, Chiba University  โดยทั้งสองสถาบันจะเริ่มดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป