นิทรรศการ Pulses for Life โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 ทั้งนี้หัวข้อหลักของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในปีนี้คือ International Year of Pulses เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้แสดงผลงานนิทรรศการและกิจกรรมสาธิตในหัวข้อ “Pulses for Life” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับถั่ว ธัญญพืช การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากถั่ว อาทิเช่น นิทรรศการชนิดของถั่วและคุณค่าทางโภชนาการของถั่ว นิทรรศการอาหารอาเซียนจากผลิตภัณฑ์ถั่ว การแปรรูปอาหารจากถั่ว และอาหารแปรรูปพื้นบ้าน รวมถึงงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักโปรตีนสูงในรูปแบบอาหารต่างๆ 
 
นอกจากนี้ สำนักวิชาฯ ได้มีกิจกรรมสาธิตต่างๆ ที่น่าสนใจได้แก่ การเพาะถั่วและต้นอ่อนทานตะวัน การทำคุ้กกี้โฮมแมดสูตรพิเศษซึ่งมีส่วนประกอบจากกากถั่วเหลืองคิดเป็นสัดส่วน 25% และการทำน้ำเต้าหู้สูตรดอกอัญชัญและแครอท เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมถั่วเหลือง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับประถมและมัธยมในเขตจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในการจัดกิจกรรมทำให้นักศึกษาได้ฝึกการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้จากการเรียนในภาคทฤษฎี
 
 
 
 
 
 
 
 
Share this