กิจกรรมการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนภูมิภาค

ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน “การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559  ส่วนภูมิภาค วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ เวทีกลางโถงอาคารเรียนรวม 1 (C1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) อนุรักษ์ และส่งเสริม ประเพณีที่ดีงามของภาคเหนือ  (2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของอาหารพื้นเมืองล้านนา (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น ในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ  โดยในปีนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ผลการแข่งขัน