นักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการอบรม กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้า ส่งออกพืชและปัจจัยการผลิต

นักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้า ส่งออกพืชและปัจจัยการผลิต ตามพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ นำทีมโดยคุณภูษณิศา ธานี (หัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สาย) เจ้าพนักงานการเกษตร และนักวิชาการเกษตร ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พระราชบัญญัติว้ตถุอันตราย พระราชบัญญัติปุ๋ยและกักพืช  การแจ้งการนำเข้าพืชผ่านระบบ Single window (SW) และการขั้นตอนการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช Phytosanitary Certificate (PC) ผลการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกพืช จากประสบการณ์และความรู้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการเรียนทฤษฎีในชั้นเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากด่านตรวจพืชแม่สาย จังหวัดเชียงราย