Tuesday, September 12, 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ณ...
Monday, June 26, 2017
นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล.เจ๋ง.. คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 9 (FoodInnovation Contest 2017)ภายใต้หัวข้อ "ต้นกล้านวัตกรรม...
Friday, April 7, 2017
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติภายใต้ สกอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress...
Friday, April 7, 2017
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขนมปังที่มีใยอาหารและแคลเซียมสูงจากแป้งถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์...
Friday, April 7, 2017
ผศ. ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ และดร. รัฐพล แสงระยับ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ร่วมกับคณาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
Friday, April 7, 2017
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 คณาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยอาจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร และสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) ได้เข้าร่วมงาน...
Friday, April 7, 2017
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคมที่ผ่านมา Prof. Hamano Mitsuru และ Prof. Yasunori Hamauzu จาก Faculty of Agriculture, Shinshu University...