Friday, January 26, 2018
ด้วยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในรายวิชา 1403101 Career Skills Development for Food Industry Professionals เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา...
Tuesday, January 23, 2018
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา Asst. Prof. Dr.Fazilah Ariffin, The program chairman พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Food Technology Division, School of Industrial Technology, Universiti Sains...
Wednesday, December 6, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดพานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ศึกษาดูงานในรายวิชา 1401240 Quality Characteristics of...
Wednesday, December 6, 2017
ด้วยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 1407347 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชไร่ (Postharvest Technology of Field...
Tuesday, November 28, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1403401 Tea and Coffee Technology  เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปกาแฟ...
Tuesday, November 21, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์...
Tuesday, November 7, 2017
งานไหว้ครู จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 16.00-18.15 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง C5 301 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย...
Tuesday, November 7, 2017
งาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม C2 406...
Tuesday, November 7, 2017
งานจิตอาสาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30-16.15 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนักศึกษาชั้น ปีที่ 3...