งานไหว้ครู ประจำปี 2560

งานไหว้ครู จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 16.00-18.15 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง C5 301 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย

Share this