ข่าว
การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 ระบบกลาง (Admissions) ตารางแสดงจำนวนการรับ...
"รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program:...
รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์...
กิจกรรมที่ผ่านมา
Wednesday, May 9, 2018
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในรายวิชา 1403101 Career Skills Development for Food Industry Professionals เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา...
Tuesday, May 8, 2018
บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา หัวข้อ “Open Innovation” สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 1406301 Food Product Development and Marketing หัวข้อ...
Tuesday, May 1, 2018
งานทำบุญสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ...
Tuesday, May 1, 2018
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การมีจิตวิทยาและการสื่อสารกับผู้อื่น อันจะเป็นผลให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม...
Tuesday, May 1, 2018
ค่ายคุณธรรมนำความรู้ สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ที่สนใจ โดยได้เรียนเชิญอาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เข้าร่วมงาน...
Tuesday, May 1, 2018
เพื่อสานสัมพันธภาพและความสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ภูฟ้าวารี เชียงราย...
Tuesday, May 1, 2018
Postharvest Student Won the Best Poster Award Prize in International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) Congratulations to Johnson Makinwa OGUNSUA, a master’s degree...
Thursday, April 19, 2018
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1402201 Food Microbiology...
Wednesday, March 21, 2018
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018) under the...
Tuesday, February 27, 2018
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1407441...
ความรู้
Thursday, September 21, 2017
ระเบียบและแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2559
Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9:...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8:...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7:...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน  ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน...