กิจกรรมที่ผ่านมา
Wednesday, March 21, 2018
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018) under the...
Tuesday, February 27, 2018
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1407441...
Tuesday, February 27, 2018
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร พานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ จำนวน 24 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1407348 Postharvest Technology...
Friday, January 26, 2018
ด้วยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในรายวิชา 1403101 Career Skills Development for Food Industry Professionals เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา...
Tuesday, January 23, 2018
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา Asst. Prof. Dr.Fazilah Ariffin, The program chairman พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Food Technology Division, School of Industrial Technology, Universiti Sains...
Wednesday, December 6, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดพานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ศึกษาดูงานในรายวิชา 1401240 Quality Characteristics of...
Wednesday, December 6, 2017
ด้วยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 1407347 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชไร่ (Postharvest Technology of Field...
Tuesday, November 28, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1403401 Tea and Coffee Technology  เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปกาแฟ...
Tuesday, November 21, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์...
ความรู้
Thursday, September 21, 2017
ระเบียบและแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2559
Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9:...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8:...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7:...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน  ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน...