ข่าว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–...
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 :ระบบโควตา 17...
กิจกรรมที่ผ่านมา
Wednesday, December 6, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดพานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ศึกษาดูงานในรายวิชา 1401240 Quality Characteristics of...
Wednesday, December 6, 2017
ด้วยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 1407347 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชไร่ (Postharvest Technology of Field...
Tuesday, November 28, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1403401 Tea and Coffee Technology  เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปกาแฟ...
Tuesday, November 21, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์...
Tuesday, November 7, 2017
งานไหว้ครู จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 16.00-18.15 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง C5 301 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย...
Tuesday, November 7, 2017
งาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม C2 406...
Tuesday, November 7, 2017
งานจิตอาสาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30-16.15 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนักศึกษาชั้น ปีที่ 3...
Friday, October 27, 2017
ด้วยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดการเรียนรายวิชา 1403485 Industrial Visit ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร...
Friday, October 27, 2017
เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Kazufumi Osako จาก Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง...
Friday, October 27, 2017
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ดำเนินโครงการเสริมศักยภาพบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้กิจกรรม International Joint Graduate Seminar กับ Korea...
ความรู้
Thursday, September 21, 2017
ระเบียบและแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2559
Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9:...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8:...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7:...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน  ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน...