กิจกรรมที่ผ่านมา
Tuesday, September 12, 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ณ...
Monday, June 26, 2017
นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล.เจ๋ง.. คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 9 (FoodInnovation Contest 2017)ภายใต้หัวข้อ "ต้นกล้านวัตกรรม...
Friday, April 7, 2017
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติภายใต้ สกอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress...
Friday, April 7, 2017
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขนมปังที่มีใยอาหารและแคลเซียมสูงจากแป้งถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์...
Friday, April 7, 2017
ผศ. ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ และดร. รัฐพล แสงระยับ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ร่วมกับคณาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
Friday, April 7, 2017
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 คณาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยอาจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร และสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) ได้เข้าร่วมงาน...
Friday, April 7, 2017
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคมที่ผ่านมา Prof. Hamano Mitsuru และ Prof. Yasunori Hamauzu จาก Faculty of Agriculture, Shinshu University...
Wednesday, March 1, 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ...
Wednesday, February 22, 2017
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เชิญ Assoc. Prof. Mag. Dr. Regine Schönlechner  นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cereal Chemistry จาก University of Natural...
Wednesday, February 22, 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนและผู้ใช้บัณฑิตของสาขาฯ...
ความรู้
Thursday, September 21, 2017
ระเบียบและแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2559
Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9:...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8:...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7:...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน  ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน...
<