Beall’s List “รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์สุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่”รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่คณาจารย์ นักวิจัย ไม่ควรส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List จะไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง การปิดโครงการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย  การขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-predatory-publishers-2015/
 
และ สำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s List สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
1. รายชื่อสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานวิจัยไปร่วม ไม่ว่าจะเป็น การประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารวิชาการ (Journal) http://scholarlyoa.com/publishers/
2. รายชื่อวารสารที่ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์ http://scholarlyoa.com/individual-journals/
3. รายชื่อวารสารที่ทำการลอกเลียนแบบ เว็บไซต์ ISSN จากวารสารที่มีชื่อเสียง หรือที่เราเรียกว่า Hijacked Journals http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/
3. รายชื่อวารสารที่ทำการลอกเลียนแบบ เว็บไซต์ ISSN จากวารสารที่มีชื่อเสียง หรือที่เราเรียกว่า Hijacked Journals http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่คณาจารย์ นักวิจัย ไม่ควรส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List จะไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง การปิดโครงการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย  การขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-predatory-publishers-2015/
และ สำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s List สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
1. รายชื่อสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานวิจัยไปร่วม ไม่ว่าจะเป็น การประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารวิชาการ (Journal) http://scholarlyoa.com/publishers/
2. รายชื่อวารสารที่ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์ http://scholarlyoa.com/individual-journals/
3. รายชื่อวารสารที่ทำการลอกเลียนแบบ เว็บไซต์ ISSN จากวารสารที่มีชื่อเสียง หรือที่เราเรียกว่า Hijacked Journals http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559