เข้าสูระบบขอใช้บริการซ่อมบำรุง
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    
  จองรถยนต์ โทร.6799  
    งานบริการ โทร.6513  
       -ขอใช้สถานที่    
       -ขอใช้บริการในการขนย้าย    
    ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โทร.6276  
    ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ โทร.6303  
    ซ่อมบำรุงงานโยธา-สถาปัตย์ โทร.6275  
    ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์-วัสดุ โทร.6275  
    ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ,ระบบลิฟท์ โทร.6276  
    ซ่อมบำรุงระบบประปา,ระบบสุขาภิบาล,เครื่องทำน้ำเย็น โทร.6275  
         
 
หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ กรุณาติดต่อ Admin Tel 6446