ใช้สำหรับแจ้งซ่อมบำรุง ,วนาเวศน์บ้านพักรับรอง,เรือนริมน้ำ
,โรงอาหาร D1(โรงอาหารและกิจกรรม D1),โรงอาหาร E1
,โรงอาหาร C5(อาคารพลตำรวจเอกเภาสารสิน),อาคารส่วนหน้า

  เข้าสูระบบขอใช้บริการซ่อมบำรุง
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
 สำหรับผู้ใช้ครั้งแรกให้ใช้รหัสผ่านคือ assetmfu

สถานที่
ชื่อผู้แจ้ง
ประเภท
พบทั้งหมด รายการ รวมทั้งหมด : หน้า :